milieu- en waterplan

Wat een uitdagende opdracht: herschrijf het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016- 2021. Zorg ervoor dat het uitnodigend is voor de partners en de sfeer van samenwerking ademt.

Er ging heel wat vooraf aan de totstandkoming van dit PMWP. De beleidsterreinen milieu en water zijn samengegaan, dus ook de beleidsdoelstellingen. Het PMWP integreert de milieu- en de wateropgave met betrekking tot water, bodem, lucht en de overige milieuaspecten.

Binnenste buiten
We keerden elke alinea binnenstebuiten. Kortten lange zinnen in. Haalden dubbelingen eruit. Maakten passief actief. Voegden streamers, opsommingen en tussenkopjes in. Trokken de hele tekst qua taalgebruik en stijl recht. Tot en met de allerlaatste puntjes op de i. De complimenten kwamen zelfs vanuit Gedeputeerde Staten. Daar zijn we trots op!